Política de Privacitat - Necesito un Trastero

Política de Privacitat

Política de Privacitat

https://necesitountrastero.es/ (cap endavant, la Web) és un lloc web propietat de Necesito Un Traster, S.L., cap endavant EL PROPIETARI, amb CIF/NIF núm.: B66604075 i domicili social en: Avda. Vía Augusta 15 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona).

L’accés, reproducció i ús dels serveis de la Web requereix l’acceptació prèvia de les Condicions d’Ús vigents a cada moment; EL PROPIETARI es reserva el dret de modificar aquestes Condicions quan el consideri oportú, mitjançant la publicació del nou text en la Web.

És responsabilitat de l’usuari conèixer les Condicions d’Ús abans d’accedir als productes i serveis de la Web; en cas de no estar conforme amb aquestes, li preguem, s’abstingui d’utilitzar-la.

PROPIETAT

La Web és una obra composta de diversos elements integrats i inseparables (text, il·lustracions, fotografies, imatges animades, vídeos, programes d’ordinador, inclosos els codis html del lloc web, etc.), la Propietat Intel·lectual del qual li correspon al PROPIETARI, excepte en el referent a aquells materials obtinguts sota llicència de tercers.

EL PROPIETARI i els seus llicenciadors retenen en tot moment la Propietat Intel·lectual sobre la Web i sobre els diferents elements que la componen, individualment considerats, en totes les còpies que es realitzin (qualsevol que sigui el suport al qual s’incorporin), concedint sobre els mateixos únicament els drets d’ús que més endavant es descriuen. Qualsevol dret que no sigui expressament cedit s’entén reservat.

A més de l’anterior, EL PROPIETARI és responsable de la selecció, disseny de l’estructura i disposició dels continguts de la Web, així com qui ha pres la iniciativa i assumit el risc d’efectuar les inversions substancials orientades a l’obtenció, digitalització i presentació d’aquesta, corresponent-li, per tant, la protecció que l’article 12 i el Títol VIII del Llibre II de la Llei de Propietat Intel·lectual pugui concedir sobre el lloc web, considerat com una base de dades.

EL PROPIETARI és també l’únic amo del disseny i imatge gràfica de la Web, reservant-se les accions legals pertinents que li poguessin correspondre contra les persones que realitzin imitacions o usos deslleials d’aquest.

Està permesa:

 • La navegació per la Web, és a dir, l’accés i visualització de la mateixa en un dispositiu, quedant autoritzada qualsevol reproducció temporal o accessòria, sempre que la mateixa no sigui voluntària i formi part integrant i essencial del procés tecnològic de transmissió. La navegació per determinades seccions de la Web requereixen el previ registre.
 • Beneficiar-se (previ registre), dels serveis i avantatges prestats pel PROPIETARI a través de la Web als seus usuaris, en les condicions que s’assenyalin expressament en les diferents seccions.

Queda terminantment prohibit:

 • Qualssevol operacions respecte de la Web, els seus continguts, els productes descarregats i les còpies de tots ells que siguin contràries a la Llei, els bons costums i la bona fe.
 • Qualsevol utilització fora de l’àmbit personal i privat, especialment aquelles que tinguin fins comercials o professionals, inclòs l’enviament de publicitat o missatges i la recopilació i tractament de dades de tercers.
 • Qualsevol tipus d’extracció, comunicació pública i/o transmissió, total o parcial, per qualsevol mitjà, fora de l’àmbit privat d’ús permès i, especialment, la seva incorporació a qualsevol altra obra, incloses pàgines web, col·leccions o bases de dades. S’exceptua d’aquesta prohibició la publicació en mitjans de comunicació dels materials susceptibles de descàrrega de la secció Sala de Premsa.
 • La remoció, ocultació o falsejament dels avisos i advertiments sobre la Propietat Intel·lectual o Industrial de la Web o de qualsevol dels productes facilitats a través d’aquesta.
 • Les operacions i activitats expressament prohibides en qualssevol altres seccions d’aquestes Condicions Generals i, en general, qualsevol que pugui perjudicar el normal funcionament de la Web, a altres usuaris o a qualsevol tercer.

Queda autoritzat l’establiment de vincles i enllaços amb la Web des d’altres pàgines o llocs web, sempre que els mateixos no es facin de manera que perjudiqui la imatge pública i de marca del PROPIETARI, de la Web o de qualsevol de les persones i productes a què es faci referència en aquesta. En l’establiment de vincles amb la Web queda expressament prohibida la utilització de tècniques que impliquin confusió sobre la identitat i propietat dels continguts, com ara el framing o altres.

Queda prohibit l’establiment de vincles des de pàgines o llocs web els continguts dels quals promocionin o facin apologia, directament o indirectament, de qualsevol mena de violència, discriminació, pornografia o activitat il·legal. Així mateix, queda expressament prohibit l’establiment de links amb finalitats mercantils.

En la creació dels vincles queda expressament prohibida la utilització d’elements extrets de la Web, sense el consentiment previ i exprés del PROPIETARI

En cap cas podrà entendre’s que els vincles a la Web des de pàgines o llocs web de tercers impliquen relacions del PROPIETARI amb els titulars d’aquests, ni implica suport, patrocini o cap recomanació del PROPIETARI sobre aquests, per la qual cosa EL PROPIETARI no serà responsable en absolut respecte del seu contingut i licitud.

CONTINGUTS I COMPORTAMENT DE L’USUARI

Com a client o usuari de la Web, Vostè es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis oferts a través de la mateixa i a no emprar-los per a:

 1. Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.
 2. Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, que faci apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans.
 3. Provocar danys en els sistemes físics i lògics del PROPIETARI, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
 4. Difondre continguts que atemptin contra la imatge i reputació del PROPIETARI o de tercers.
 5. Atemptar contra els drets de Propietat Intel·lectual, Industrial, d’imatge, honor o altres que corresponguin al PROPIETARI o a tercers.

EL PROPIETARI tindrà plena llibertat de decisió sobre si les col·laboracions i missatges són finalment publicades en la Web o no, quedant facultada per a retirar-los quan estimi oportú.

La infracció de qualsevol de les normes contingudes en aquestes Condicions d’ús i molt especialment, del que es preveu en la present clàusula, facultaran al PROPIETARI per a donar-li de baixa de manera immediata com a usuari o subscriptor de la Web.  

Per a gestionar qualsevol tipus de devolució o canvi de productes comprats en https://necesitountrastero.es/ el client ha de posar-se en contacte amb el nostre servei d’Atenció al Client per mitjà del correu electrònic: imaldonado@necesitountrastero.es o bé a través del telèfon 900811646.

El client haurà d’indicar-nos el número de comanda i li direm exactament tots els passos a seguir.

L’informem també que no acceptarem canvis o devolucions que no hagin estat prèviament comunicats per les vies indicades.

El client podrà cancel·lar la comanda sense cap càrrec i sense aportar cap raó, havent de contactar al més aviat possible amb atenció al client en el telèfon: 900811646, o a través de la següent adreça de correu electrònic: imaldonado@necesitountrastero.es.

Si la comanda no ha sortit dels nostres magatzems, el cancel·larem sense problema, però si la comanda ja està de camí, haurem d’esperar a rebre’l de tornada i una vegada confirmada la recepció d’aquest, es retornarà l’import del producte menys les despeses d’enviament i la devolució serà portada en la mateixa forma de pagament utilitzat en la compra.

PROTECCIÓ DE DADES

La informació o dades personals que ens faciliti seran tractats conformement al que s’estableix en la Política de Privacitat. En fer ús d’aquesta pàgina web es consent el tractament d’aquesta informació i dades i es declara que tota la informació o dades que ens faciliti són veraces i es corresponen amb la realitat.

MODIFICACIONS

EL PROPIETARI es reserva el dret d’efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes en la Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’aquesta, com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats.

Encara que EL PROPIETARI posarà els seus majors esforços a mantenir actualitzada i lliure d’errors la informació continguda en la Web, no ofereix cap garantia respecte de la seva exactitud i posada al dia. Tampoc està garantida l’obtenció de cap resultat o fi concreta, per la qual cosa l’accés i utilització de la Web, és d’exclusiva responsabilitat dels usuaris i clients.

ACCIONS LEGALS

EL PROPIETARI perseguirà l’incompliment d’aquestes Condicions d’Ús, així com qualsevol utilització indeguda de la Web o dels seus continguts, les infraccions dels drets que li corresponguin a ella o als seus llicenciadors, especialment els de Propietat Intel·lectual i Industrial, exercitant totes les accions, civils i penals, que li puguin correspondre en Dret.

¿Necesitas ayuda?