Protecció de Dades Personals - Necesito un Trastero

Protecció de Dades Personals

Procediment per a l’exercici de Drets ARC

La legislació vigent en matèria de protecció de dades, reconeix als ciutadans els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, a les seves dades de caràcter personal.

Per a facilitar l’exercici d’aquests drets, posem a la seva disposició la informació necessària, així com els diferents formularis per a exercitar-los de manera gratuïta.

DRETS ARC

1Què és el dret a la Portabilitat?

És el dret de l’interessat per a traslladar, copiar o transmetre dades personals d’un entorn informàtic a un altre.

La portabilitat porta aparellada la supressió de les dades?

No. La portabilitat no comporta la supressió automàtica de les dades.

Quines dades s’han d’incloure?

  • Les dades personals de l’interessat.
  • Les dades que s’hagin facilitat al responsable del tractament.
  • Les dades atorgades en el desenvolupament de l’activitat i de l’ús del servei.
2Què és el dret de supressió?

És el dret de l’afectat al fet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequats o excessius.

L’afectat necessita justificar-lo?

Sí, ha d’indicar-se la dada a cancel·lar i la causa que el justifica, aportant documentació.

De quant termini disposo per a contestar a l’afectat?

Hauràs de resoldre sobre la sol·licitud de supressió en el termini màxim d’un mes.

Quan haig de fer efectiu el dret?

La supressió haurà de fer-se efectiva immediatament posterior a la contestació a l’afectat, si aquesta és afirmativa

3Què és el dret de limitació?

El dret a la limitació de la dada personal estableix un dret al fet que les dades siguin marcades de tal manera que s’eviti per part del responsable un tractament en un futur.

L’afectat necessita justificar-lo?

Sí, l’afectat haurà d’indicar la concurrència de motius fundats i legítims relatius a la seva concreta situació personal.

En quines situacions pot donar-se una limitació al tractament?

  • Impugnació d’exactitud de dades, durant el termini que es permet al responsable verificar la mateixa
  • Tractaments il·lícits en els quals l’interessat s’oposa a la supressió
  • Les dades ja no són necessaris per a la finalitat del tractament, però l’interessat els necessita per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions

De quant termini disposo per a contestar a l’afectat?

Hauràs de resoldre sobre la sol·licitud de limitació en el termini màxim d’un mes.

Quan haig de fer efectiu el dret?

Haurà de fer-se efectiva immediatament posterior a la contestació a l’afectat, si aquesta és afirmativa.

¿Necesitas ayuda?