NUT©

Política de Privacitat

NUT©

Protecció de dades de caràcter personal segons el RGPD

Necessito Un Trastero, S.L., en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del Lloc web: https://necesitountrastero.es, s'inclouen en els fitxers automatitzats específics d'usuaris dels serveis de Necessito Un Trastero, S.L. La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l' acompliment de tasques d' informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies de Necesito Un Trastero, S.L. Aquestes dades únicament seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l' únic objectiu de donar compliment a la finalitat anteriorment exposada. Necessito Un Trastero, S.L. adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació dels mateixos, i derogant l'antiga LOPD, la nova Llei Orgànica 3/2018, de 5 desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD). L'usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d'accés, oposició, rectificació, cancel·lació, limitació i portabilitat reconeguts en l'esmentat Reglament (UE). L'exercici d'aquests drets pot realitzar-lo el mateix usuari a través d'email a: administracion@necesitountrastero.es o a l'adreça: Av. Via Augusta 15, 08174 – Sant Cugat Del Vallès (Barcelona). L'usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis a Necesito Un Trastero, S.L.  
Finalitat del tractament de les dades personals:
Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals? A Necesito Un Trastero, S.L., tractarem les teves dades personals recaptades a través del Lloc Web: https://necesitountrastero.es, amb les següents finalitats:
 1. Donar compliment de les obligacions, comercials, laborals, corporatives i comptables de l' empresa.
 2. Prestar els seus serveis d' acord amb les necessitats particulars dels clients, per tal de complir els contractes subscrits per aquesta.
 3. Tramesa d' informació comercial i butlletins sobre nous serveis oferts al web i del sector.
 4. Complir amb els processos interns de l' empresa en matèria d' administració de proveïdors i contractistes.
 5. El procés d' arxiu, d' actualització dels sistemes, de protecció i custòdia d' informació i bases de dades de l' empresa.
 6. La transmissió de dades a tercers amb els quals s'hagin celebrat contractes amb aquest objecte, per a finalitats comercials, contractuals, administratives, de mercadeig i/o operatius.
 7. Executar un contracte subscrit a distància amb l' usuari.
 8. Prestar els serveis contractats per l' usuari.
 9. Trametre informació promocional via electrònica.
 10. Facilitar la informació demanada per l' usuari a través del formulari de contacte.
Et recordem que pots oposar-te a l'enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l'adreça anteriorment indicada. Els camps d' aquests registres són d' emplenament obligatori, essent impossible realitzar les finalitats expressades si no s' aporten aquestes dades. Per quant temps es conserven les dades personals recaptades? Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no demanin la seva supressió i durant el termini pel qual poguessin derivar-se responsabilitats legals pels serveis prestats.
Legitimació:
El tractament de les teves dades es realitza amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:
 1. La sol·licitud d'informació i/o la contractació dels serveis de Necesito Un Trastero, S.L., els termes i condicions dels quals es posaran a la teva disposició en tot cas, de forma prèvia a una eventual contractació.
 2. El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que t'informem posant a la teva disposició la present política de privacitat, que després de la lectura de la mateixa, en cas d'estar conforme, pots acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d'una casella disposada a l'efecte.
En cas que no ens facilitis les teves dades o ho facis de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la teva sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar-te la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.
Destinataris:
Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a Necesito Un Trastero, S.L., llevat d' obligació legal. Com a encarregats de tractament, tenim contractats els següents proveïdors de serveis, havent-se compromès al compliment de les disposicions normatives, d' aplicació en matèria de protecció de dades, en el moment de la seva contractació:
 1. Rànquing Consultors Sl, amb CIF/NIF nº: B96508957, domicili social en: Ci San Vicente Martir 151- 1-3, C.P. 46007 – València (), presta serveis de: Assessoria Fiscal,laboral I Comptable
Dades recopilades per usuaris dels serveis
En els casos en què l' usuari inclogui fitxers amb dades de caràcter personal en els servidors d' allotjament compartit, Necessito Un Trastero, S.L. no es fa responsable de l' incompliment per part de l' usuari del RGPD.
Drets propietat intel·lectual https://necesitountrastero.es
Necessito Un Trastero, S.L. és titular de tots els drets d'autor, propietat intel·lectual, industrial, «know how» i quants altres drets guarden relació amb els continguts del lloc web https://necesitountrastero.es i els serveis oferts en el mateix, així com dels programes necessaris per a la seva implementació i la informació relacionada. No es permet la reproducció, publicació i/o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del lloc web https://necesitountrastero.es sense el consentiment previ i per escrit.  
Propietat intel·lectual del programari
L'usuari ha de respectar els programes de tercers posats a la seva disposició per Necesito Un Trastero, S.L., tot i ser gratuïts i/o de disposició pública. Necessito Un Trastero, S.L. disposa dels drets d'explotació i propietat intel·lectual necessaris del programari. L' usuari no adquireix cap dret o llicència pel servei contractat, sobre el programari necessari per a la prestació del servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, excepció feta dels drets i llicències necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament durant la durada dels mateixos. Per a tota actuació que excedeixi del compliment del contracte, l' usuari necessitarà autorització per escrit per part de Necesito Un Trastero, S.L., quedant prohibit a l' usuari accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors propietat de Necesito Un Trastero, S.L., assumint la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d' una actuació negligent o maliciosa per la seva part.
Propietat intel·lectual dels continguts allotjats
Es prohibeix l'ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per Necesito Un Trastero, S.L. i, en particular de:
 1. La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers.
 2. La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer de Necesito Un Trastero, S.L., resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.
 3. Els cracs, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.
 4. La recollida i/o utilització de dades personals d'altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació dels mateixos.
 5. La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a l' enviament de correu massiu no desitjat.
L'usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut del seu web, la informació transmesa i emmagatzemada, els enllaços d'hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals en referència a propietat intel·lectual, drets de tercers i protecció de menors. L'usuari és responsable respecte a les lleis i reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el funcionament del servei online, comerç electrònic, drets d'autor, manteniment de l'ordre públic, així com principis universals d'ús d'Internet. L'usuari indemnitzarà Necesito Un Trastero, S.L. per les despeses que generés la imputació de Necesito Un Trastero, S.L. en alguna causa la responsabilitat de la qual fos atribuïble a l'usuari, inclosos honoraris i despeses de defensa jurídica, fins i tot en el cas d'una decisió judicial no definitiva.  
Protecció de la informació allotjada
Necessito Un Trastero, S.L. realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats en els seus servidors, però no es responsabilitza de la pèrdua o l'esborrat accidental de les dades per part dels usuaris. D'igual manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrades pels usuaris, ja que les esmentades dades podrien haver estat suprimides i/o modificades durant el període del temps transcorregut des de l'última còpia de seguretat. Els serveis oferts, excepte els serveis específics de backup, no inclouen la reposició dels continguts conservats en les còpies de seguretat realitzades per Necesito Un Trastero, S.L., quan aquesta pèrdua sigui imputable a l' usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa d' acord amb la complexitat i volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l' usuari. La reposició de dades esborrades només està inclosa en el preu del servei quan la pèrdua del contingut sigui deguda a causes atribuïbles a Necesito Un Trastero, S.L..  
Comunicacions comercials
En aplicació de la LSSI. Necessito Un Trastero, S.L. no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes. En el cas d'usuaris amb els quals existeixi una relació contractual prèvia, Necesito Un Trastero, S.L. sí que està autoritzat a l'enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de Necesito Un Trastero, S.L. que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client. En tot cas, l'usuari, després d'acreditar la seva identitat, podrà sol·licitar que no se li faci arribar més informació comercial a través dels canals d'Atenció al Client.
REV: 20.3009
Necessites ajuda?
Escaneja el codi